• กลับสู่หน้าแรก  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบบริหารจัดการบุคลากร (RPMS2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานบุคลากร

บุคลากรในระบบ มีจำนวนทั้งสิ้น 105 ท่าน
ผู้ที่เข้าสู่ระบบแล้วจะมีเครื่องหมาย • หน้าชื่อ (การเข้าสู่ระบบหมายถึงผู้ใช้งานในระบบเข้าไปอัพเดทข้อมูล ชื่อเล่น วันเดือนปีเกิด และวุฒิการศึกษา)
ที่ เข้าสู่ระบบ ชื่อ - นามสกุล หน้าที่พิเศษ แผนกและหน่วยงาน สถานะการรับราชการ
1
•
นายปัญญา ช่างงาน • ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
2
•
นายสมจิตร ธงห้อย • รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ
3
•
นายนิโรจน์ แสงพงษ์ • รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนาการศึกษา
4
•
นายชาลัน คุณหลวง • รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
5
•
นางสาวเสาวรัตน์ ใชสงคราม • รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร
6
•
นายวิสันต์ ปัญญา • ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างยนต์
• หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล
7
•
นางวรนุช มาอินทร์ • พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาการตลาด
• หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการตลาด
• หัวหน้างาน งานการเงิน
8
•
นายปัณณทัต คำหอม • ครูจ้างสอน แผนกวิชาช่างยนต์
• หัวหน้าแผนก แผนกวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม
• ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานปกครอง
9
•
นางสาวอัจฉรา ทองปัน • ข้าราชการครู แผนกวิชาสามัญ
• หัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษา
• หัวหน้าแผนก แผนกวิชาสามัญ
10
•
นางรัชนีกุล วงษ์ศา • ครูจ้างสอน แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
• หัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
• ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
11
•
นางสาววราภรณ์ แก้วฟู • ครูจ้างสอน แผนกวิชาการบัญชี
• หัวหน้างาน งานบัญชี
12
•
นางสาวชวาลินี สิงห์คำ • รองหัวหน้าแผนก แผนกวิชาการตลาด
• ข้าราชการครู แผนกวิชาการตลาด
• หัวหน้างาน งานทะเบียน
13
•
นางไพรรินทร์ คำก้อน • พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาการบัญชี
• หัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
14
•
นายดนัย ชาวคำเขต • ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
• ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างยนต์
• หัวหน้างาน งานบริหารงานทั่วไป
• รองหัวหน้าแผนก แผนกวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม
15
•
นายวีระพล กองบุญ • ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
• หัวหน้างาน งานพัสดุ
• รองหัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
16
•
นางสายนที ดำดิบ • ข้าราชการครู แผนกวิชาการบัญชี
• หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการบัญชี
• หัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
• ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษา
17
•
นายบุญส่ง เทียนแก้ว • ข้าราชการครู แผนกวิชาสามัญ
• รองหัวหน้าแผนก แผนกวิชาสามัญ
18
•
นายศุทิชัย อายุมั่น • หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
• หัวหน้างาน งานบุคลากร
• ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
19
•
ว่าที่ร้อยโทไพรัช ชัยวรรณ • หัวหน้างาน งานวางแผนและงบประมาณ
• ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างยนต์
• ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
20
•
นางสาวจุฑารัตน์ เกิดรื่น • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการตลาด
21
•
นางเครือวัลย์ วิมาลา • ลูกจ้างประจำ กลุ่มงานบริการพื้นฐาน
22
นายกมลศิษฎ์ วรผล • ลูกจ้างประจำ กลุ่มงานบริการพื้นฐาน
23
•
นายสุนทร ปัญญา • ลูกจ้างประจำ กลุ่มงานสนับสนุน
24
•
นางอุสา ปันวงค์ศรี • ลูกจ้างอัตราจ้าง กลุ่มงานบริการพื้นฐาน
25
•
นางสาวปุ้น ลุงคำ • ลูกจ้างอัตราจ้าง กลุ่มงานบริการพื้นฐาน
26
•
นายชาญชัย สุวรรณเรืองเดช • ลูกจ้างอัตราจ้าง กลุ่มงานบริการพื้นฐาน
27
•
นางอำพร ชัยวรรณ์ • ลูกจ้างอัตราจ้าง กลุ่มงานบริการพื้นฐาน
28
•
นางสาวนภาลัย หวลกาบ • เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
• เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผล
• เจ้าหน้าที่ งานวิทยบริการและห้องสมุด
• เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
• เจ้าหน้าที่ งานสื่อการเรียนการสอน
29
•
นายฐิติวัชร์ ชยวัฒน์ไกรกุล • เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป
30
•
นางฐิติมา สิงห์ใจ • เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษา
• เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
• เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
• เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
• เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
• เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
31
•
นางสาวกิติพร จิโน • เจ้าหน้าที่ งานวิทยบริการและห้องสมุด
32
•
นางสาววรรณิกา รุ่งเรือง • เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
33
•
นางสาวอังคณาพร จิระวัฒนากูล • เจ้าหน้าที่ งานบุคลากร
34
•
นางสาวนภัสวรรณ ทองคำ • เจ้าหน้าที่ งานการเงิน
35
•
นางสาวเพ็ญพิสุทธิ์ อาภิรมย์ • เจ้าหน้าที่ งานทะเบียน
36
•
นางสาวกุลธิดา อินทวงศ์ • เจ้าหน้าที่ งานบัญชี
37
•
นางสาวพัตฐณียา ยินดีวรรณรัตน์ • เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป
38
•
นางณฐนน ปัญญาแก้ว • เจ้าหน้าที่ งานความร่วมมือ
• เจ้าหน้าที่ งานวางแผนและงบประมาณ
39
•
นางขวัญกมล ฐิติธรรมรัตน์ • เจ้าหน้าที่ งานวิทยบริการและห้องสมุด
40
•
นางสาวพัชรี ทรายคำ • เจ้าหน้าที่ งานบัญชี
41
•
นางสาวศิริมาต ขัดเป็ง • เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
42
•
นางสาวไพลิน สมตุ้ย • เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
43
•
นางสาวชัญญานุช ภูสาม • เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
44
•
นางสาวพิมพกานต์ เฟอร์นันเดช • เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
45
•
นางจันทร์เพ็ญ ปิจจวงค์ • เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
46
•
นางสายสมร กัลยา • เจ้าหน้าที่ งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
• เจ้าหน้าที่ งานวางแผนและงบประมาณ
• เจ้าหน้าที่ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
• เจ้าหน้าที่ งานความร่วมมือ
• เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
• เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
47
•
นางสาวจารุณี จางหลู่ • เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
• เจ้าหน้าที่ งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
48
•
นายอดิศร ฐิติธรรมรัตน์ • พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
• หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
• ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
49
•
นายดม ปิจจวงค์ • พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
• หัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
• รองหัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
50
•
นายไพรศร อินทรลักษณ์ • ครูจ้างสอน แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
51
•
นางสาวพัชรี วิมาลา • ครูจ้างสอน แผนกวิชาสามัญ
52
•
นางสาวอัมรัตน์ ซ่อนกลิ่น • ครูจ้างสอน แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
53
•
นางสาวรุ่งนภา ขาวสะอาด • ครูจ้างสอน แผนกวิชาสามัญ
54
•
นายขวัญชัย พรรณ์ยงค์ • ครูจ้างสอน แผนกวิชาช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล
• รองหัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล
55
•
นายวรวิทย์ สุ่มพันธ์ • ครูจ้างสอน แผนกวิชาช่างยนต์
56
•
นายวสันต์ เตปิน • ครูจ้างสอน แผนกวิชาช่างยนต์
57
•
นายคฑาวุธ ดวงชาคำ • ครูจ้างสอน แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
58
•
นายณัฐพล น้อยตุ่น • ครูจ้างสอน แผนกวิชาการตลาด
59
•
นายพรรณพัชณรงค์ รัมภารัตน์ • ครูจ้างสอน แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
60
•
นายชุ่มจิตร ศรีเขื่อนแก้ว • ครูจ้างสอน แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
61
•
นายอานนท์ โนจา • ครูจ้างสอน แผนกวิชาสามัญ
62
•
นายชัยยันต์ สุนันต๊ะ • ครูจ้างสอน แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
63
•
นายนพณัช ธนวสุโภคิน • ครูจ้างสอน แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
64
นายสิรภพ อินตายวง • หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการโรงแรม
• ครูจ้างสอน แผนกวิชาการโรงแรม
65
•
นายอรรถกร หมอเอ็ด • ครูจ้างสอน แผนกวิชาช่างยนต์
66
•
นางสาวกัณฐิกา ท่าข้าม • ครูจ้างสอน แผนกวิชาสามัญ
67
•
นายวิทยา จันตาสิงห์ • ครูจ้างสอน แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
68
•
นายคชศักดิ์ คงทอง • ครูจ้างสอน แผนกวิชาช่างยนต์
69
•
นางสาวปิยวรรณ พรหมพูนโชค • ครูจ้างสอน แผนกวิชาสามัญ
70
•
นายมงคล ไชยเชษฐ • ครูจ้างสอน แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
71
•
นางสาวธิดารัตน์ ทองเที่ยง • ครูจ้างสอน แผนกวิชาการบัญชี
72
•
นางสาวชมภูนุช ทรายคำ • ครูจ้างสอน แผนกวิชาสามัญ
73
•
นายอภิเดช ชูฤทธิ์ • ครูจ้างสอน แผนกวิชาสามัญ
74
•
นายชำนาญ มากศรี • ครูจ้างสอน แผนกวิชาช่างยนต์
75
•
นายสราวุธ ปันทะนะ • ครูจ้างสอน แผนกวิชาช่างยนต์
76
•
นายราชันย์ คำขาว • ครูจ้างสอน แผนกวิชาช่างยนต์
77
•
นายชนะพงษ์ ดีจิตร • ครูจ้างสอน แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
78
•
นางสาวศิริกัญญา ใจวังโลก • ครูจ้างสอน แผนกวิชาสามัญ
79
•
นายจตุรงค์ ป้วนป้อม • ครูจ้างสอน แผนกวิชาช่างยนต์
80
•
นายสิทธิศักดิ์มนตรี ยี่หน้อย • ครูจ้างสอน แผนกวิชาสามัญ
81
•
นางสาวพรพิงค์ บุญเรือง • ครูจ้างสอน แผนกวิชาการโรงแรม
82
•
นายกิตติพัชญ์ ทองดี • ครูจ้างสอน แผนกวิชาช่างยนต์
83
•
นายบัณฑิต นวนเนตร • ครูจ้างสอน แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
84
•
นายอธิวัฒน์ หลวงเป็ง • ครูจ้างสอน แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
85
•
นายวุฒินันท์ พรมมินทร์ • ครูจ้างสอน แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
86
•
นายทรงยศ รอดบำรุง • ครูจ้างสอน แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
87
•
นายรุ่ง ชมภูมิ่ง • ครูจ้างสอน แผนกวิชาช่างยนต์
88
•
นางรัชนี โอสถ • ครูจ้างสอน แผนกวิชาการบัญชี
89
•
นางสาวเบญจมาศ โปร่งใจ • ครูจ้างสอน แผนกวิชาการตลาด
90
•
นางสาวดารุณี วรรณเรศ • ครูจ้างสอน แผนกวิชาการบัญชี
• หัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
• ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานการเงิน
91
•
นางสาวจริยา ยศอิ • ครูจ้างสอน แผนกวิชาสามัญ
92
•
นางสาวพวงผกา เมถิน • ครูจ้างสอน แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
• ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
• หัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์
93
•
นางสาวภิราภัทร์ แซ่อึ้ง • ครูจ้างสอน แผนกวิชาการบัญชี
• หัวหน้างาน งานวิทยบริการและห้องสมุด
• ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
94
•
นายชาญชัย จรัสศรี • พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
• ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานบริหารงานทั่วไป
• หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
95
•
นายจำลอง สิงห์คำ • ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
• หัวหน้างาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
• ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
• ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานวางแผนและงบประมาณ
96
•
นายวิเชียร อุ่นดอนตอง • ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
• ครูจ้างสอน แผนกวิชาสามัญ
• ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานวิทยบริการและห้องสมุด
97
•
นายเกรียงศักดิ์ ฑีฆาวงค์ • พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างยนต์
• ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
• ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานพัสดุ
98
•
นายดลเดช พิทักษ์เขตต์ • ครูจ้างสอน แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
• หัวหน้างาน งานวัดผลและประเมินผล
• รองหัวหน้าแผนก แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
99
•
นายญาณศักดา โอสถ • พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
• หัวหน้างาน งานปกครอง
• รองหัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
100
•
นางสาวศรัญญา เมืองนำโชค • ครูจ้างสอน แผนกวิชาการโรงแรม
• รองหัวหน้าแผนก แผนกวิชาการโรงแรม

กำลังแสดงหน้าที่ 1/2 ->
<< 1 2 >>

ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ