• กลับสู่หน้าแรก  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบบริหารจัดการบุคลากร (RPMS2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานบุคลากร

บุคลากรในระบบ มีจำนวนทั้งสิ้น 101 ท่าน
ผู้ที่เข้าสู่ระบบแล้วจะมีเครื่องหมาย • หน้าชื่อ (การเข้าสู่ระบบหมายถึงผู้ใช้งานในระบบเข้าไปอัพเดทข้อมูล ชื่อเล่น วันเดือนปีเกิด และวุฒิการศึกษา)
ที่ เข้าสู่ระบบ ชื่อ - นามสกุล หน้าที่พิเศษ แผนกและหน่วยงาน สถานะการรับราชการ
1
•
นายปัญญา ช่างงาน • ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
2
•
นายชาลัน คุณหลวง • รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนาการศึกษา
3
•
นางสาวเสาวรัตน์ ใชสงคราม • รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร
4
นางสาวชวาลินี สิงห์คำ • รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
5
•
นายวรพงศ์ วงค์อ้าย • ข้าราชการครู แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
• หัวหน้าแผนก แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
• รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ
6
•
นางสาวอัจฉรา ทองปัน • ข้าราชการครู แผนกวิชาสามัญ
• หัวหน้างาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
• หัวหน้าแผนก แผนกวิชาสามัญ
7
•
นางศศิกาญจน์ เรือนศาสตร์ • หัวหน้างาน งานวางแผนและงบประมาณ
• ข้าราชการครู แผนกวิชาการบัญชี
• หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการบัญชี
8
•
นายญาณศักดา โอสถ • พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
• หัวหน้างาน งานปกครอง
• หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างเทคนิคอุตสาหกรรม
9
•
นายอนุสิษฐ์ จิตหาญ • หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล
10
•
นายชาญชัย จรัสศรี • พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
• หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
11
•
นางวรนุช มาอินทร์ • พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาการตลาด
• หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการตลาด
• หัวหน้างาน ทวิภาคี
12
•
นายอดิศร ฐิติธรรมรัตน์ • พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
• หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
• ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
13
•
นางสาวพวงผกา เมถิน • ครูจ้างสอน แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
• หัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
14
•
นางไพรรินทร์ คำก้อน • พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาการบัญชี
• หัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
15
•
นางฐิติมา สิงห์ใจ • หัวหน้างาน งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
• ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการตลาด
16
•
นายสราวุธ ปันทะนะ • ครูจ้างสอน แผนกวิชาช่างยนต์
• หัวหน้างาน งานวัดผลและประเมินผล
17
•
นางสายนที ดำดิบ • ข้าราชการครู แผนกวิชาการบัญชี
• หัวหน้างาน งานทะเบียน
18
•
นางสาวภิราภัทร์ แซ่อึ้ง • ครูจ้างสอน แผนกวิชาการบัญชี
• หัวหน้างาน งานวิทยบริการและห้องสมุด
19
•
นางรัชนีกุล วงษ์ศา • ครูจ้างสอน แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
• หัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
20
•
นายปัณณทัต คำหอม • ครูจ้างสอน แผนกวิชาช่างยนต์
• หัวหน้าแผนก แผนกวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม
• หัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
21
•
นายสุทธิธีร์ จาตุพรประเสริฐ • ข้าราชการครู แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
• หัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษา
22
•
นายวิสันต์ ปัญญา • ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
23
•
นายศุทิชัย อายุมั่น • หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
• หัวหน้างาน งานบุคลากร
• ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
24
•
นางแสงเดือน ชมภูมิ่ง • รองหัวหน้าแผนก แผนกวิชาการบัญชี
• ข้าราชการครู แผนกวิชาการบัญชี
• หัวหน้างาน งานบริหารงานทั่วไป
25
•
ว่าที่ร้อยตรีไพรัช ชัยวรรณ • ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างยนต์
• หัวหน้าแผนก แผนกเคาะพ่นสีและตัวถัง
26
•
นายคฑาวุธ ดวงชาคำ • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
27
•
นางสาวแสงหง มีปุง • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการโรงแรม
28
•
นางเครือวัลย์ วิมาลา • ลูกจ้างประจำ กลุ่มงานบริการพื้นฐาน
29
นายกมลศิษฎ์ วรผล • ลูกจ้างประจำ กลุ่มงานบริการพื้นฐาน
30
•
นายสุนทร ปัญญา • ลูกจ้างประจำ กลุ่มงานสนับสนุน
31
•
นางอุสา ปันวงค์ศรี • ลูกจ้างอัตราจ้าง กลุ่มงานบริการพื้นฐาน
32
•
นางอำพร ชัยวรรณ์ • ลูกจ้างอัตราจ้าง กลุ่มงานบริการพื้นฐาน
33
•
นายอภิสิทธิ์ หล่อเถิน • ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPMS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSMS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSLB
• เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RQTY
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RLOG
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RREP
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPKS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RVPS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RLIB
• เจ้าหน้าที่ งานทะเบียน
• เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์
• เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
• เจ้าหน้าที่ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
34
•
นายวัฒนา วรผล • เจ้าหน้าที่ กลุ่มงานช่าง
35
•
นางสาวสมฤดี จำปี • เจ้าหน้าที่ งานการเงิน
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSLB
36
•
น.ส.ทักษพร จันทาพูน • เจ้าหน้าที่ งานวางแผนและงบประมาณ
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSLB
37
•
นางสาวยิงมอญ ลุงปัน • เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผล
• เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
• เจ้าหน้าที่ วิชาการ
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSLB
38
•
นางสาวนภาลัย หวลกาบ • เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
• เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผล
• เจ้าหน้าที่ งานวิทยบริการและห้องสมุด
• เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
• เจ้าหน้าที่ งานสื่อการเรียนการสอน
• เจ้าหน้าที่ วิชาการ
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSLB
39
•
นางสาวจารุณี จางหลู่ • เจ้าหน้าที่ งานบัญชี
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSLB
40
•
นางสาวบัวแสง ลุงจาย • ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSLB
• เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
41
•
นายภาณุวัฒน์ ดีเลิศ • เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSLB
42
•
นางสาวกิติพร สุขแยง • เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSLB
43
•
นางขวัญกมล ฐิติธรรมรัตน์ • เจ้าหน้าที่ งานทะเบียน
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSLB
44
•
นายรุ่ง ชมภูมิ่ง • พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างยนต์
• หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างยนต์
45
•
นายยุทธนา อ่อนช่อน • หัวหน้างาน งานความร่วมมือ
• พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
46
•
นายดม ปิจจวงค์ • พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
• หัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
• หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
47
•
นายภัทรเขตต์ ตาฟอง • ครูจ้างสอน แผนกวิชาช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล
48
•
นายสันติ ปัญญา • ครูจ้างสอน แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
49
•
นางสาวกมลชนก ใหม่จันทร์ • ครูจ้างสอน แผนกวิชาการตลาด
50
•
นายจตุรงค์ ป้วนป้อม • ครูจ้างสอน แผนกวิชาช่างยนต์
51
•
นายสมชาย แสงคำ • ครูจ้างสอน แผนกวิชาช่างยนต์
52
•
นางพิณนภา เทียนแก้ว • ครูจ้างสอน แผนกวิชาการตลาด
53
•
นายพรศักดิ์ ขันโท • ครูจ้างสอน แผนกวิชาสามัญ
54
•
นางสาวฐิติมา ยะเรือน • ครูจ้างสอน แผนกวิชาการบัญชี
55
•
นางสาวมณีกานต์ สุพงษ์ • ครูจ้างสอน แผนกวิชาสามัญ
56
•
นายธนากร สุดาลา • ครูจ้างสอน แผนกวิชาช่างยนต์
57
•
นางสาวลลิตา รอดอินทร์ • ครูจ้างสอน แผนกวิชาสามัญ
58
•
นายมงคล ไชยเชษฐ • ครูจ้างสอน แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
59
•
นางสาวกฤษณา ชุมภูพล้อย • ครูจ้างสอน แผนกวิชาการตลาด
60
•
นางสาวกาญจณีย์ สุวรรณดี • ครูจ้างสอน แผนกวิชาการบัญชี
61
•
นายอธิวัฒน์ หลวงเป็ง • ครูจ้างสอน แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
62
•
นายมิตรมงคล เดชะบุญ • ครูจ้างสอน แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
63
•
นายชาญณรงค์ แข็งแรง • ครูจ้างสอน แผนกวิชาช่างยนต์
64
•
นางสาวธันย์วาภรณ์ เวชโกศล • ครูจ้างสอน แผนกวิชาสามัญ
65
•
นางสาวกัณฐิกา ท่าข้าม • ครูจ้างสอน แผนกวิชาสามัญ
66
•
นายอดุลยฤทธิ์ สายพวงคำ • ครูจ้างสอน แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
67
•
นางสาวจริยา ยศอิ • ครูจ้างสอน แผนกวิชาสามัญ
68
•
นายสมบุญ แชมื่อ • ครูจ้างสอน แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
69
•
นายชุ่มจิตร ศรีเขื่อนแก้ว • ครูจ้างสอน แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
• หัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์
70
•
นายพงศธร อิ่นแก้ว • ครูจ้างสอน แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
71
•
นางสาวพิมประภา จี๋คำ • ครูจ้างสอน แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
72
•
นายอมรเทพ วิชัย • ครูจ้างสอน แผนกวิชาช่างยนต์
73
•
นายวรเวช สิงห์ใจ • ครูจ้างสอน แผนกวิชาการโรงแรม
74
•
นายอรรถกร หมอเอ็ด • ครูจ้างสอน แผนกวิชาช่างยนต์
75
•
นายธวัชชัย คำปา • ครูจ้างสอน แผนกวิชาช่างยนต์
76
•
นางสาวกาญจนา ไชยลังการ์ • ครูจ้างสอน แผนกวิชาสามัญ
77
•
นางสาวรุ่งนภา ขาวสะอาด • ครูจ้างสอน แผนกวิชาสามัญ
• หัวหน้างาน งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
78
•
นายอดิศัย นิจรมย์ • ครูจ้างสอน แผนกวิชาการตลาด
79
•
นางสาวจารุมาศ ทะระถา • ครูจ้างสอน แผนกวิชาการโรงแรม
80
•
นางสาวชมภูนุช ทรายคำ • ครูจ้างสอน แผนกวิชาสามัญ
81
•
นายชญานนท์ บนแท่นทิพย์ • ครูจ้างสอน แผนกวิชาการตลาด
82
•
นางสาวอัมรัตน์ ซ่อนกลิ่น • ครูจ้างสอน แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
• หัวหน้างาน งานสื่อการเรียนการสอน
83
•
นางสาวศันสนีย์ แพ่งพนม • ครูจ้างสอน แผนกวิชาช่างยนต์
84
•
นายราชันย์ คำขาว • ครูจ้างสอน แผนกวิชาช่างยนต์
85
•
นายปฏิภาณ สวัสดี • ครูจ้างสอน แผนกวิชาช่างยนต์
86
•
นางสาวกันฑรัตน์ การิยา • ครูจ้างสอน แผนกวิชาการบัญชี
87
•
นายวัชรพงศ์ กันป้อง • ครูจ้างสอน แผนกวิชาสามัญ
88
•
นายพรรณพัชณรงค์ รัมภารัตน์ • ครูจ้างสอน แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
89
•
นายอนุสรณ์ ไสยรัตน์ • ครูจ้างสอน แผนกวิชาช่างยนต์
• รองหัวหน้าแผนก แผนกเคาะพ่นสีและตัวถัง
90
•
นายวีระพล กองบุญ • ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
• หัวหน้างาน งานพัสดุ
• รองหัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
91
•
นางจิตตานันท์ กัลยา • เจ้าหน้าที่ งานการเงิน
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSLB
92
•
นางจันทร์เพ็ญ ปิจจวงค์ • เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSLB
93
ผู้ดูแลระบบ วิทยาลัยการอาชีพฝาง • ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPMS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RLIB
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSMS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSLB
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPKS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RVPS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RQTY
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RLOG
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RREP
94
•
นายอภิสิทธิ์ ธิดา • เจ้าหน้าที่ งานวางแผนและงบประมาณ
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSLB
95
•
นายฐิติวัชร์ ชยวัฒน์ไกรกุล • เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSLB
96
•
นางสาวเพ็ญพิสุทธิ์ อาภิรมย์ • เจ้าหน้าที่ งานทะเบียน
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSLB
97
น.ส.กัลยา เผ่าดี • เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSLB
98
•
นายจักรวี สมศักดิ์ตระกูล • ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RLOG
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RVPS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RLIB
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RQTY
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPMS
• หัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RREP
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSMS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSLB
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPKS
99
•
นางสาวมินตรา สิงห์แก้ว • เจ้าหน้าที่ งานบัญชี
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSLB
100
•
นางสาวณัฐกานต์ อุปละปัญญา • เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSLB

กำลังแสดงหน้าที่ 1/2 ->
<< 1 2 >>

ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ