• กลับสู่หน้าแรก  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบบริหารจัดการบุคลากร (RPMS2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานบุคลากร

บุคลากรในระบบ มีจำนวนทั้งสิ้น 119 ท่าน
ผู้ที่เข้าสู่ระบบแล้วจะมีเครื่องหมาย • หน้าชื่อ (การเข้าสู่ระบบหมายถึงผู้ใช้งานในระบบเข้าไปอัพเดทข้อมูล ชื่อเล่น วันเดือนปีเกิด และวุฒิการศึกษา)
ที่ เข้าสู่ระบบ ชื่อ - นามสกุล หน้าที่พิเศษ แผนกและหน่วยงาน สถานะการรับราชการ
1
•
นายปัญญา ช่างงาน • ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
2
•
นางสาวเสาวรัตน์ ใชสงคราม • รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร
3
•
นายนิโรจน์ แสงพงษ์ • รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนาการศึกษา
4
•
นายสมจิตร ธงห้อย • รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ
5
•
นายชาลัน คุณหลวง • รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
6
นายสิรภพ อินตายวง • หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการโรงแรม
• ครูจ้างสอน แผนกวิชาการโรงแรม
7
•
นายปัณณทัต คำหอม • ครูจ้างสอน แผนกวิชาช่างยนต์
• หัวหน้าแผนก แผนกวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม
• ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานปกครอง
8
•
นายอดิศร ฐิติธรรมรัตน์ • พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
• หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
• ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
9
•
นางสาวภิราภัทร์ แซ่อึ้ง • ครูจ้างสอน แผนกวิชาการบัญชี
• หัวหน้างาน งานวิทยบริการและห้องสมุด
• ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
10
•
นางแสงเดือน ชมภูมิ่ง • รองหัวหน้าแผนก แผนกวิชาการบัญชี
• ข้าราชการครู แผนกวิชาการบัญชี
• หัวหน้างาน งานวางแผนและงบประมาณ
11
•
นางรัชนีกุล วงษ์ศา • ครูจ้างสอน แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
• หัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
• ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
12
•
นางสาววราภรณ์ แก้วฟู • ครูจ้างสอน แผนกวิชาการบัญชี
• หัวหน้างาน งานบัญชี
13
•
ว่าที่ร้อยโทไพรัช ชัยวรรณ • หัวหน้างาน งานวางแผนและงบประมาณ
• ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างยนต์
• ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
14
•
นายศุทิชัย อายุมั่น • หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
• หัวหน้างาน งานบุคลากร
• ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
15
•
นางสาวชวาลินี สิงห์คำ • รองหัวหน้าแผนก แผนกวิชาการตลาด
• ข้าราชการครู แผนกวิชาการตลาด
• หัวหน้างาน งานทะเบียน
16
•
นางไพรรินทร์ คำก้อน • พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาการบัญชี
• หัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
17
•
นางสาวอัจฉรา ทองปัน • ข้าราชการครู แผนกวิชาสามัญ
• หัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษา
• หัวหน้าแผนก แผนกวิชาสามัญ
18
•
นางสายนที ดำดิบ • ข้าราชการครู แผนกวิชาการบัญชี
• หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการบัญชี
• หัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
• ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษา
19
•
นางศศิกาญจน์ เรือนศาสตร์ • ข้าราชการครู แผนกวิชาการบัญชี
20
•
นายวีระพล กองบุญ • ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
• หัวหน้างาน งานพัสดุ
• รองหัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
21
•
นายวิสันต์ ปัญญา • ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างยนต์
• หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล
22
•
นายบุญส่ง เทียนแก้ว • ข้าราชการครู แผนกวิชาสามัญ
• รองหัวหน้าแผนก แผนกวิชาสามัญ
23
•
นายจำลอง สิงห์คำ • ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
• หัวหน้างาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
• ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
• ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานวางแผนและงบประมาณ
24
•
นายจักรวี สมศักดิ์ตระกูล • ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
25
•
นางสาวจุฑารัตน์ เกิดรื่น • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการตลาด
26
•
นางเครือวัลย์ วิมาลา • ลูกจ้างประจำ กลุ่มงานบริการพื้นฐาน
27
นายกมลศิษฎ์ วรผล • ลูกจ้างประจำ กลุ่มงานบริการพื้นฐาน
28
•
นายสุนทร ปัญญา • ลูกจ้างประจำ กลุ่มงานสนับสนุน
29
•
นางอุสา ปันวงค์ศรี • ลูกจ้างอัตราจ้าง กลุ่มงานบริการพื้นฐาน
30
•
นายชาญชัย สุวรรณเรืองเดช • ลูกจ้างอัตราจ้าง กลุ่มงานบริการพื้นฐาน
31
•
นางสาวปุ้น ลุงคำ • ลูกจ้างอัตราจ้าง กลุ่มงานบริการพื้นฐาน
32
•
นางอำพร ชัยวรรณ์ • ลูกจ้างอัตราจ้าง กลุ่มงานบริการพื้นฐาน
33
•
นางสาวอังคณาพร จิระวัฒนากูล • เจ้าหน้าที่ งานบุคลากร
34
•
นางสาวกิติพร จิโน • เจ้าหน้าที่ งานวิทยบริการและห้องสมุด
35
•
นางณฐนน ปัญญาแก้ว • เจ้าหน้าที่ งานความร่วมมือ
• เจ้าหน้าที่ งานวางแผนและงบประมาณ
36
•
นายฐิติวัชร์ ชยวัฒน์ไกรกุล • เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป
37
•
นางฐิติมา สิงห์ใจ • เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษา
• เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
• เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
• เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
• เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
• เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
38
•
นางสาวพิณนภา ขุนศรี • เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
39
•
นายอภิสิทธิ์ หล่อเถิน • ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPMS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSMS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSLB
• เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RQTY
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RLOG
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RREP
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPKS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RVPS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RLIB
• เจ้าหน้าที่ งานทะเบียน
• เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์
• เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
• เจ้าหน้าที่ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
40
•
นางสาวจารุณี จางหลู่ • เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
• เจ้าหน้าที่ งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
41
•
นางสาวเบญจลักษ์ สมองดี • เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
42
•
นางสาวนภัสวรรณ ทองคำ • เจ้าหน้าที่ งานการเงิน
43
•
นางสาวเพ็ญพิสุทธิ์ อาภิรมย์ • เจ้าหน้าที่ งานทะเบียน
44
•
นางสาวธัญญธร พรหมไชย • เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
45
•
นางสาวพัชรี ทรายคำ • เจ้าหน้าที่ งานบัญชี
46
•
นางขวัญกมล ฐิติธรรมรัตน์ • เจ้าหน้าที่ งานวิทยบริการและห้องสมุด
47
•
นางสาวกุลธิดา อินทวงศ์ • เจ้าหน้าที่ งานบัญชี
48
•
นางสาวพัตฐณียา ยินดีวรรณรัตน์ • เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป
49
•
นางสาวนภาลัย หวลกาบ • เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
• เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผล
• เจ้าหน้าที่ งานวิทยบริการและห้องสมุด
• เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
• เจ้าหน้าที่ งานสื่อการเรียนการสอน
50
•
นางสาวไพลิน สมตุ้ย • เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
51
•
นายวัฒนา วรผล • เจ้าหน้าที่ กลุ่มงานช่าง
52
•
นางสาวชัญญานุช ภูสาม • เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
53
•
นางจันทร์เพ็ญ ปิจจวงค์ • เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
54
•
นางสายสมร กัลยา • เจ้าหน้าที่ งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
• เจ้าหน้าที่ งานวางแผนและงบประมาณ
• เจ้าหน้าที่ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
• เจ้าหน้าที่ งานความร่วมมือ
• เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
• เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
55
•
นายชาญชัย จรัสศรี • พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
• ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานบริหารงานทั่วไป
• หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
56
•
นายดม ปิจจวงค์ • พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
• หัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
• รองหัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
57
•
นางวรนุช มาอินทร์ • พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาการตลาด
• หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการตลาด
• หัวหน้างาน งานการเงิน
58
•
นายไพรศร อินทรลักษณ์ • ครูจ้างสอน แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
59
•
นายสันติ ปัญญา • ครูจ้างสอน แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
60
•
นางสาวพักต์วิไล พันเอม • ครูจ้างสอน แผนกวิชาการตลาด
61
•
นางสาวอัมรัตน์ ซ่อนกลิ่น • ครูจ้างสอน แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
62
•
นางสาวรุ่งนภา ขาวสะอาด • ครูจ้างสอน แผนกวิชาสามัญ
63
•
นายขวัญชัย พรรณ์ยงค์ • ครูจ้างสอน แผนกวิชาช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล
• รองหัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล
64
•
นางสาวพวงผกา เมถิน • ครูจ้างสอน แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
• ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
• หัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์
65
•
นางสาวพรพิงค์ บุญเรือง • ครูจ้างสอน แผนกวิชาการโรงแรม
66
•
นางสาวฐิติมา ยะเรือน • ครูจ้างสอน แผนกวิชาการบัญชี
67
•
นายอธิวัฒน์ หลวงเป็ง • ครูจ้างสอน แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
68
•
นายวุฒินันท์ พรมมินทร์ • ครูจ้างสอน แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
69
•
นางสาวกันฑรัตน์ การิยา • ครูจ้างสอน แผนกวิชาการบัญชี
70
•
นายณัฐพล น้อยตุ่น • ครูจ้างสอน แผนกวิชาการตลาด
71
•
นายชุ่มจิตร ศรีเขื่อนแก้ว • ครูจ้างสอน แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
72
•
นางสาวพัชรี วิมาลา • ครูจ้างสอน แผนกวิชาสามัญ
73
•
นายอนุสรณ์ ไสยรัตน์ • ครูจ้างสอน แผนกวิชาช่างยนต์
74
•
นายคฑาวุธ ดวงชาคำ • ครูจ้างสอน แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
75
•
นายอรรถกร หมอเอ็ด • ครูจ้างสอน แผนกวิชาช่างยนต์
76
•
นายอานนท์ โนจา • ครูจ้างสอน แผนกวิชาสามัญ
77
•
นายชิษณุพงศ์ ประดาวงค์ • ครูจ้างสอน แผนกวิชาช่างยนต์
78
•
นายนพณัช ธนวสุโภคิน • ครูจ้างสอน แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
79
•
นางสาวปิยวรรณ พรหมพูนโชค • ครูจ้างสอน แผนกวิชาสามัญ
80
•
นายพรรณพัชณรงค์ รัมภารัตน์ • ครูจ้างสอน แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
81
•
นายสมเพชร วงค์ษา • ครูจ้างสอน แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
82
•
นางสาวธิดารัตน์ ทองเที่ยง • ครูจ้างสอน แผนกวิชาการบัญชี
83
•
นางสาวชมภูนุช ทรายคำ • ครูจ้างสอน แผนกวิชาสามัญ
84
•
นางสาวกัณฐิกา ท่าข้าม • ครูจ้างสอน แผนกวิชาสามัญ
85
•
นายชัยยันต์ สุนันต๊ะ • ครูจ้างสอน แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
86
•
นางสาวจริยา ยศอิ • ครูจ้างสอน แผนกวิชาสามัญ
87
•
นายคชศักดิ์ คงทอง • ครูจ้างสอน แผนกวิชาช่างยนต์
88
•
นายชำนาญ มากศรี • ครูจ้างสอน แผนกวิชาช่างยนต์
89
•
นายสราวุธ ปันทะนะ • ครูจ้างสอน แผนกวิชาช่างยนต์
90
•
นายราชันย์ คำขาว • ครูจ้างสอน แผนกวิชาช่างยนต์
91
•
นายพงศธร อิ่นแก้ว • ครูจ้างสอน แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
92
•
นายวิทยา จันตาสิงห์ • ครูจ้างสอน แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
93
•
นายธนาวุฒิ ธีรเกียรติกุล • ครูจ้างสอน แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
94
•
นายอภิเดช ชูฤทธิ์ • ครูจ้างสอน แผนกวิชาสามัญ
95
•
นายจตุรงค์ ป้วนป้อม • ครูจ้างสอน แผนกวิชาช่างยนต์
96
•
นายมงคล ไชยเชษฐ • ครูจ้างสอน แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
97
•
นายกิตติพัชญ์ ทองดี • ครูจ้างสอน แผนกวิชาช่างยนต์
98
•
นายอธิป อาคะโรจน์ • ครูจ้างสอน แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
99
•
นายบัณฑิต นวนเนตร • ครูจ้างสอน แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
100
•
นางสาวธนัญนก สายแปง • ครูจ้างสอน แผนกวิชาช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล

กำลังแสดงหน้าที่ 1/2 ->
<< 1 2 >>

ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ