• กลับสู่หน้าแรก  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบบริหารจัดการบุคลากร (RPMS2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานบุคลากร

บุคลากรในระบบ มีจำนวนทั้งสิ้น 117 ท่าน
ผู้ที่เข้าสู่ระบบแล้วจะมีเครื่องหมาย • หน้าชื่อ (การเข้าสู่ระบบหมายถึงผู้ใช้งานในระบบเข้าไปอัพเดทข้อมูล ชื่อเล่น วันเดือนปีเกิด และวุฒิการศึกษา)
ที่ เข้าสู่ระบบ ชื่อ - นามสกุล หน้าที่พิเศษ แผนกและหน่วยงาน สถานะการรับราชการ
1
•
นายปัญญา ช่างงาน • ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
2
•
นายวรพงศ์ วงค์อ้าย • รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร
3
นางสาวชวาลินี สิงห์คำ • รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
4
•
นายชาลัน คุณหลวง • รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนาการศึกษา
5
•
นางศศิกาญจน์ เรือนศาสตร์ • หัวหน้างาน งานวางแผนและงบประมาณ
• ข้าราชการครู แผนกวิชาการบัญชี
• หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการบัญชี
6
•
นายณัชพล แก้วคำมูล • ครูจ้างสอน แผนกวิชาช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล
• หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล
7
•
นางวรนุช มาอินทร์ • พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาการตลาด
• หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการตลาด
• หัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
• ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานความร่วมมือ
8
•
นายศุทิชัย อายุมั่น • หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
• หัวหน้างาน งานบุคลากร
• ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
• หัวหน้ากลุ่มงาน ลูกเสือวิสามัญ
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPMS
9
•
นายณัฐพล น้อยตุ่น • ข้าราชการครู แผนกวิชาการตลาด
• หัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
• รองหัวหน้าแผนก แผนกวิชาการตลาด
• ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
10
•
นายชุ่มจิตร ศรีเขื่อนแก้ว • ครูจ้างสอน แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
• หัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์
• ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
11
•
นางสายนที ดำดิบ • ข้าราชการครู แผนกวิชาการบัญชี
• หัวหน้างาน งานทะเบียน
• รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ
12
•
นายวัชรพงศ์ กันป้อง • ครูจ้างสอน แผนกวิชาสามัญ
• หัวหน้างาน งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
13
•
นายปัณณทัต คำหอม • พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างยนต์
• หัวหน้าแผนก แผนกวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม
• หัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
14
•
นางสาวภิราภัทร์ แซ่อึ้ง • ครูจ้างสอน แผนกวิชาการบัญชี
• หัวหน้างาน งานบัญชี
• หัวหน้ากลุ่มงาน เรียนฟรี 15 ปี
15
•
นายพิเชษฐ์ แสงดาว • ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานการเงิน
• ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างยนต์
• หัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษา
• รองหัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างยนต์
16
•
นายเกียรติศักดิ์ วงศ์ษา • หัวหน้าแผนก แผนกเทคนิคซ่อมตัวถังสีรถยนต์
• ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างยนต์
17
•
นายวิสันต์ ปัญญา • ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
• หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างเทคนิคอุตสาหกรรม
18
•
นายปัฐวิกรณ์ บุญต่าย • ข้าราชการครู แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
19
•
นางสาวดารุณี วรรณเรศ • ข้าราชการครู แผนกวิชาการบัญชี
20
•
นายวิทยา นายติ๊บ • ข้าราชการครู แผนกวิชาสามัญ
21
•
นางแสงเดือน ชมภูมิ่ง • รองหัวหน้าแผนก แผนกวิชาการบัญชี
• ข้าราชการครู แผนกวิชาการบัญชี
• หัวหน้ากลุ่มงาน งานวิทยบริการและห้องสมุด
22
•
นางสาวอัจฉรา ทองปัน • ข้าราชการครู แผนกวิชาสามัญ
• หัวหน้ากลุ่มงาน ความปลอดภัย
• หัวหน้างาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
• หัวหน้าแผนก แผนกวิชาสามัญ
• ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงาน สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
23
•
นางสาวกฤษณา ชุมภูพล้อย • ครูจ้างสอน แผนกวิชาการตลาด
• หัวหน้ากลุ่มงาน ทวิศึกษาและแกนมัธยม
24
•
นายสมบุญ แชมื่อ • ครูจ้างสอน แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
• หัวหน้ากลุ่มงาน งาน อวท.
25
•
นายพรรณพัชณรงค์ รัมภารัตน์ • ครูจ้างสอน แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
• ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานปกครอง
• หัวหน้ากลุ่มงาน นักศึกษาวิชาทหาร
26
•
นายพชรกฤต ป้วนป้อม • ครูจ้างสอน แผนกวิชาช่างยนต์
• หัวหน้ากลุ่มงาน หลักสูตรพิเศษ
27
•
นายอดิศร ฐิติธรรมรัตน์ • พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
• หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
• ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
• หัวหน้ากลุ่มงาน โครงการชิววิถี
28
•
นายชญานนท์ บนแท่นทิพย์ • ครูจ้างสอน แผนกวิชาการตลาด
• หัวหน้ากลุ่มงาน ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา
29
•
นางเครือวัลย์ วิมาลา • ลูกจ้างประจำ งานบริหารงานทั่วไป
30
•
นายสุนทร ปัญญา • ลูกจ้างประจำ งานบริหารงานทั่วไป
31
•
นายวัฒนา วรผล • เจ้าหน้าที่ พนักงานขับรถ
32
•
นางจันทร์เพ็ญ ปิจจวงค์ • เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSLB
• เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
33
•
นางสาวพุทธนันท์ ศรีจันทร์ตา • เจ้าหน้าที่ งานวางแผนและงบประมาณ
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSLB
34
•
นางสาวธีรนาถ คัจฉะภา • เจ้าหน้าที่ งานการเงิน
35
•
นางสาวจารุณี จางหลู่ • เจ้าหน้าที่ งานบัญชี
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSLB
36
•
JUTHAMAT • ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSLB
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPMS
• เจ้าหน้าที่ งานบุคลากร
• เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์
• เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป
37
•
นายวิทวัส ปัญญา • เจ้าหน้าที่ งานวิทยบริการและห้องสมุด
38
•
นางสาวนันท์ชพร อ้ายต๊ะ • เจ้าหน้าที่ งานทะเบียน
39
•
นายฐิติวัชร์ ชยวัฒน์ไกรกุล • เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSLB
40
•
นางสาวนภาลัย หวลกาบ • เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
• เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผล
• เจ้าหน้าที่ งานสื่อการเรียนการสอน
• เจ้าหน้าที่ วิชาการ
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSLB
41
•
นางสาวณัฐกานต์ อุปละปัญญา • เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSLB
42
•
นางสาวยิงมอญ ลุงปัน • เจ้าหน้าที่ วิชาการ
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSLB
43
•
นางสาวชลดา อุตตา • เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
44
•
นางขวัญกมล ฐิติธรรมรัตน์ • เจ้าหน้าที่ งานทะเบียน
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSLB
45
•
นางสาวบัวแสง ลุงจาย • ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSLB
• เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
46
•
นางสาวกิติพร สุขแยง • เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSLB
• เจ้าหน้าที่ ยานพาหนะ
47
นายธิติพงษ์ อินปันกุล • เจ้าหน้าที่ พนักงานขับรถ
48
•
นางไพรรินทร์ คำชัยยะ • พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาการบัญชี
• หัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
• หัวหน้างาน งานบริหารงานทั่วไป
49
•
นายดม ปิจจวงค์ • พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
• หัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
• หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
50
•
นายยุทธนา อ่อนช่อน • หัวหน้างาน งานความร่วมมือ
• พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
51
•
นายรุ่ง ชมภูมิ่ง • พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างยนต์
• หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างยนต์
52
•
นายศักดิ์สิทธิ์ บุญเจริญ • ครูจ้างสอน แผนกวิชาการตลาด
53
•
นางสาวมุกรวี เทพวรรณ • ครูจ้างสอน แผนกวิชาการตลาด
54
•
นายจิระพงค์ บุญตั๋น • ครูจ้างสอน แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
55
•
นายธิติภัทร์ ดวงชู • ครูจ้างสอน แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
56
•
นายวัฒนา กุณาฝั้น • ครูจ้างสอน แผนกวิชาช่างยนต์
57
•
นายกิจทวัฒน์ จองคำ • ครูจ้างสอน แผนกวิชาการโรงแรม
58
•
นางสาวมณีกานต์ สุพงษ์ • ครูจ้างสอน แผนกวิชาสามัญ
• หัวหน้ากลุ่มงาน สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
59
•
นายปฏิภาณ สวัสดี • ครูจ้างสอน แผนกวิชาช่างยนต์
60
•
นางสาวกันฑรัตน์ การิยา • ครูจ้างสอน แผนกวิชาการบัญชี
• หัวหน้างาน งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
61
•
นายภัทรพงศ์ เกตุประดิษฐ์ • ครูจ้างสอน แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
62
•
นางสาวศิริวรรณ ต่างคำ • ครูจ้างสอน แผนกวิชาการโรงแรม
63
•
นายอธิวัฒน์ หลวงเป็ง • ครูจ้างสอน แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
64
•
นางสาวเกศกัลยา กันธะมาลา • ครูจ้างสอน แผนกวิชาสามัญ
• ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานบุคลากร
65
•
นายธวัชชัย ทองฟู • ครูจ้างสอน แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
66
•
นายอดุลยฤทธิ์ สายพวงคำ • ครูจ้างสอน แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
• ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
67
•
นายมิตรมงคล เดชะบุญ • ครูจ้างสอน แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
68
•
นางสาวหนึ่งฤดี ชูฤทธิ์ • ครูจ้างสอน แผนกวิชาการตลาด
69
•
นางสาวสุปรียา เตรียมจันทร์ • ครูจ้างสอน แผนกวิชาสามัญ
70
•
นายสราวุธ ปันทะนะ • ครูจ้างสอน แผนกวิชาช่างยนต์
• หัวหน้างาน งานวัดผลและประเมินผล
71
•
นายอรรถกร หมอเอ็ด • ครูจ้างสอน แผนกวิชาช่างยนต์
72
•
นางสาวพิมประภา จี๋คำ • ครูจ้างสอน แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
• ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
73
•
นางสาวจริยา ยศอิ • ครูจ้างสอน แผนกวิชาสามัญ
74
•
นายสมชาย แสงคำ • ครูจ้างสอน แผนกวิชาช่างยนต์
75
•
นายราชันย์ คำขาว • ครูจ้างสอน แผนกวิชาช่างยนต์
• หัวหน้ากลุ่มงาน ยานพาหนะ
• ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
• รองหัวหน้าแผนก แผนกวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม
76
•
นางสาวชฎาพร พงษ์โสด • ครูจ้างสอน แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
77
•
นายอมรเทพ วิชัย • ครูจ้างสอน แผนกวิชาช่างยนต์
78
•
นายอนุสิษฐ์ จิตหาญ • ครูจ้างสอน แผนกวิชาช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล
• รองหัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล
79
•
นางสาวพุทธรักษ์ มาเยอะ • ครูจ้างสอน แผนกวิชาสามัญ
• ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานบุคลากร
80
•
นางสาวจารุมาศ ทะระถา • ครูจ้างสอน แผนกวิชาการโรงแรม
• หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการโรงแรม
81
•
นายธนวัฒน์ วิชัย • ครูจ้างสอน แผนกวิชาช่างยนต์
• ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษา
82
•
นายฐิติวุฒิ เตียวกุล • ครูจ้างสอน แผนกวิชาช่างยนต์
• ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงาน ยานพาหนะ
83
•
นายปณิธาน บริบูรณ์ • ครูจ้างสอน แผนกวิชาสามัญ
84
•
นายพินิจ เพ็งม่วง • ครูจ้างสอน แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
85
•
นางสาวฐิติมา ยะเรือน • ครูจ้างสอน แผนกวิชาการบัญชี
• ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานวางแผนและงบประมาณ
• หัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
86
•
นางสาวพรนัชชา ภักดิ์ดี • ครูจ้างสอน แผนกวิชาสามัญ
87
•
นางสาวธมกร ชัญชกรวรชัย • ครูจ้างสอน แผนกวิชาสามัญ
88
•
นางสาวเมธาพร ทองปน • ครูจ้างสอน แผนกวิชาการตลาด
89
•
นายมงคล ไชยเชษฐ • ครูจ้างสอน แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
• ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานทะเบียน
90
•
นางสาวอัมรัตน์ ซ่อนกลิ่น • ครูจ้างสอน แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
• รองหัวหน้าแผนก แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
• ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานวัดผลและประเมินผล
• หัวหน้างาน งานสื่อการเรียนการสอน
91
•
นายพรศักดิ์ ขันโท • ครูจ้างสอน แผนกวิชาสามัญ
• ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
92
•
นางสาวธันวาภรณ์ เวชโกศล • ครูจ้างสอน แผนกวิชาสามัญ
• ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานวิทยบริการและห้องสมุด
93
•
นายคฑาวุธ ดวงชาคำ • ครูจ้างสอน แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
• ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์
94
•
นางสาวศันสนีย์ แพ่งพนม • ครูจ้างสอน แผนกวิชาช่างยนต์
• ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานปกครอง
95
•
นายชาญชัย จรัสศรี • พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
• หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
• ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานพัสดุ
• ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
96
•
นางรัชนีกุล วงศ์ษา • ครูจ้างสอน แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
• หัวหน้าแผนก แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
• ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานบริหารงานทั่วไป
• ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
97
•
นายสันติ ปัญญา • ครูจ้างสอน แผนกวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม
• ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานสื่อการเรียนการสอน
98
•
นางสาวกาญจนา มุงเมือง • ครูจ้างสอน แผนกวิชาการตลาด
• ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
99
•
นายวัชพล แก้วยวงผาง • ครูจ้างสอน แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
• ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
100
•
นางสาวณัฐนันท์ สุกูล • ครูจ้างสอน แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
• ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

กำลังแสดงหน้าที่ 1/2 ->
<< 1 2 >>

ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ