• กลับสู่หน้าแรก  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบบริหารจัดการบุคลากร (RPMS2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานบุคลากร

บุคลากรในระบบ มีจำนวนทั้งสิ้น 116 ท่าน
ผู้ที่เข้าสู่ระบบแล้วจะมีเครื่องหมาย • หน้าชื่อ (การเข้าสู่ระบบหมายถึงผู้ใช้งานในระบบเข้าไปอัพเดทข้อมูล ชื่อเล่น วันเดือนปีเกิด และวุฒิการศึกษา)
ที่ เข้าสู่ระบบ ชื่อ - นามสกุล หน้าที่พิเศษ แผนกและหน่วยงาน สถานะการรับราชการ
1
•
นายปัญญา ช่างงาน • ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
2
•
นายวรพงศ์ วงค์อ้าย • รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร
3
นางสาวชวาลินี สิงห์คำ • รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
4
•
นายชาลัน คุณหลวง • รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนาการศึกษา
5
•
นายรุ่ง ชมภูมิ่ง • พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างยนต์
• หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างยนต์
6
•
นายวิสันต์ ปัญญา • ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
• หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างเทคนิคอุตสาหกรรม
7
•
นายณัชพล แก้วคำมูล • ครูจ้างสอน แผนกวิชาช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล
• หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล
8
•
นายดม ปิจจวงค์ • พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
• หัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
• หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
9
•
นายอดิศร ฐิติธรรมรัตน์ • พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
• หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
• ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
• หัวหน้ากลุ่มงาน โครงการชิววิถี
10
•
นางสาวฐิติมา ยะเรือน • ครูจ้างสอน แผนกวิชาการบัญชี
• ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานวางแผนและงบประมาณ
• หัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
11
•
นางสาวอัมรัตน์ ซ่อนกลิ่น • ครูจ้างสอน แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
• รองหัวหน้าแผนก แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
• ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานวัดผลและประเมินผล
• หัวหน้างาน งานสื่อการเรียนการสอน
12
•
นางศศิกาญจน์ เรือนศาสตร์ • หัวหน้างาน งานวางแผนและงบประมาณ
• ข้าราชการครู แผนกวิชาการบัญชี
• หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการบัญชี
13
•
นายชุ่มจิตร ศรีเขื่อนแก้ว • ครูจ้างสอน แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
• หัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์
• ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
14
•
นายวัชรพงศ์ กันป้อง • ครูจ้างสอน แผนกวิชาสามัญ
• หัวหน้างาน งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
15
•
นายนครินทร์ พงษ์ศรีลา • ข้าราชการครู แผนกวิชาสามัญ
• ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
• หัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
• รองหัวหน้าแผนก แผนกวิชาสามัญ
16
•
นายปัณณทัต คำหอม • พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างยนต์
• หัวหน้าแผนก แผนกวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม
• หัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
17
•
นางสาวภิราภัทร์ แซ่อึ้ง • ครูจ้างสอน แผนกวิชาการบัญชี
• หัวหน้างาน งานบัญชี
• หัวหน้ากลุ่มงาน เรียนฟรี 15 ปี
18
•
นายพิเชษฐ์ แสงดาว • ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานการเงิน
• ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างยนต์
• หัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษา
• รองหัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างยนต์
19
•
นายเกียรติศักดิ์ วงศ์ษา • หัวหน้าแผนก แผนกเทคนิคซ่อมตัวถังสีรถยนต์
• ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างยนต์
20
•
นายปัฐวิกรณ์ บุญต่าย • ข้าราชการครู แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
21
•
นางสายนที ดำดิบ • ข้าราชการครู แผนกวิชาการบัญชี
• หัวหน้างาน งานทะเบียน
• รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ
22
•
นางสาวดารุณี วรรณเรศ • ข้าราชการครู แผนกวิชาการบัญชี
23
•
นางแสงเดือน ชมภูมิ่ง • รองหัวหน้าแผนก แผนกวิชาการบัญชี
• ข้าราชการครู แผนกวิชาการบัญชี
• หัวหน้ากลุ่มงาน งานวิทยบริการและห้องสมุด
24
•
นางสาวอัจฉรา ทองปัน • ข้าราชการครู แผนกวิชาสามัญ
• หัวหน้ากลุ่มงาน ความปลอดภัย
• หัวหน้างาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
• หัวหน้าแผนก แผนกวิชาสามัญ
• ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงาน สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
25
•
นายสมบุญ แชมื่อ • ครูจ้างสอน แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
• หัวหน้ากลุ่มงาน งาน อวท.
26
•
นางสาวกฤษณา ชุมภูพล้อย • ครูจ้างสอน แผนกวิชาการตลาด
• หัวหน้ากลุ่มงาน ทวิศึกษาและแกนมัธยม
27
•
นางสาวมณีกานต์ สุพงษ์ • ครูจ้างสอน แผนกวิชาสามัญ
• หัวหน้ากลุ่มงาน สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
28
•
นายราชันย์ คำขาว • ครูจ้างสอน แผนกวิชาช่างยนต์
• หัวหน้ากลุ่มงาน ยานพาหนะ
• ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
• รองหัวหน้าแผนก แผนกวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม
29
•
นางเครือวัลย์ วิมาลา • ลูกจ้างประจำ งานบริหารงานทั่วไป
30
•
นายสุนทร ปัญญา • ลูกจ้างประจำ งานบริหารงานทั่วไป
31
•
นางสาวบัวแสง ลุงจาย • ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSLB
• เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
32
นายธิติพงษ์ อินปันกุล • เจ้าหน้าที่ พนักงานขับรถ
33
•
ว่าที่ร้อยตรี อภิสิทธิ์ ธิดา • เจ้าหน้าที่ งานวางแผนและงบประมาณ
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSLB
34
•
นายวัฒนา วรผล • เจ้าหน้าที่ พนักงานขับรถ
35
•
นางจันทร์เพ็ญ ปิจจวงค์ • เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSLB
• เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
36
•
นางสาวพุทธนันท์ ศรีจันทร์ตา • เจ้าหน้าที่ งานวางแผนและงบประมาณ
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSLB
37
•
นางสาวธีรนาถ คัจฉะภา • เจ้าหน้าที่ งานการเงิน
38
•
JUTHAMAT • ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSLB
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPMS
• เจ้าหน้าที่ งานบุคลากร
• เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์
• เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป
39
•
นางสาวทยิดา อินต๊ะยศ • เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSLB
• เจ้าหน้าที่ วิชาการ
40
•
นายวิทวัส ปัญญา • เจ้าหน้าที่ งานวิทยบริการและห้องสมุด
41
•
นางสาวนันท์ชพร อ้ายต๊ะ • เจ้าหน้าที่ งานทะเบียน
42
•
นายฐิติวัชร์ ชยวัฒน์ไกรกุล • เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSLB
43
•
นางสาวนภาลัย หวลกาบ • เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
• เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผล
• เจ้าหน้าที่ งานสื่อการเรียนการสอน
• เจ้าหน้าที่ วิชาการ
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSLB
44
•
นางสาวณัฐกานต์ อุปละปัญญา • เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSLB
45
•
นางสาวยิงมอญ ลุงปัน • เจ้าหน้าที่ วิชาการ
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSLB
46
•
นางสาวชลดา อุตตา • เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
47
•
นางขวัญกมล ฐิติธรรมรัตน์ • เจ้าหน้าที่ งานทะเบียน
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSLB
48
•
นางไพรรินทร์ คำชัยยะ • พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาการบัญชี
• หัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
• หัวหน้างาน งานบริหารงานทั่วไป
49
•
นายยุทธนา อ่อนช่อน • หัวหน้างาน งานความร่วมมือ
• พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
50
•
นายวัชพล แก้วยวงผาง • ครูจ้างสอน แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
• ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
51
•
นางสาวพรนัชชา ภักดิ์ดี • ครูจ้างสอน แผนกวิชาสามัญ
52
•
นายชญานนท์ บนแท่นทิพย์ • ครูจ้างสอน แผนกวิชาการตลาด
• หัวหน้ากลุ่มงาน ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา
53
•
นางสาวธมกร ชัญชกรวรชัย • ครูจ้างสอน แผนกวิชาสามัญ
54
•
นางสาวณัฐนันท์ สุกูล • ครูจ้างสอน แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
• ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
55
•
นางสาวเมธาพร ทองปน • ครูจ้างสอน แผนกวิชาการตลาด
56
•
นายศักดิ์สิทธิ์ บุญเจริญ • ครูจ้างสอน แผนกวิชาการตลาด
57
•
นางสาวมุกรวี เทพวรรณ • ครูจ้างสอน แผนกวิชาการตลาด
58
•
นายจิระพงค์ บุญตั๋น • ครูจ้างสอน แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
59
•
นายธิติภัทร์ ดวงชู • ครูจ้างสอน แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
60
•
นายพรศักดิ์ ขันโท • ครูจ้างสอน แผนกวิชาสามัญ
• ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
61
•
นายวัฒนา กุณาฝั้น • ครูจ้างสอน แผนกวิชาช่างยนต์
62
•
นายกิจทวัฒน์ จองคำ • ครูจ้างสอน แผนกวิชาการโรงแรม
63
•
นายปฏิภาณ สวัสดี • ครูจ้างสอน แผนกวิชาช่างยนต์
64
•
นางสาวกันฑรัตน์ การิยา • ครูจ้างสอน แผนกวิชาการบัญชี
• หัวหน้างาน งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
65
•
นายภัทรพงศ์ เกตุประดิษฐ์ • ครูจ้างสอน แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
66
•
นางสาวศิริวรรณ ต่างคำ • ครูจ้างสอน แผนกวิชาการโรงแรม
67
•
นายอธิวัฒน์ หลวงเป็ง • ครูจ้างสอน แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
68
•
นายอนุสรณ์ ไสยรัตน์ • ครูจ้างสอน แผนกวิชาช่างยนต์
• รองหัวหน้าแผนก แผนกเทคนิคซ่อมตัวถังสีรถยนต์
69
•
นางสาวศันสนีย์ แพ่งพนม • ครูจ้างสอน แผนกวิชาช่างยนต์
• ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานปกครอง
70
•
นายธวัชชัย ทองฟู • ครูจ้างสอน แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
71
•
นายอดุลยฤทธิ์ สายพวงคำ • ครูจ้างสอน แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
• ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
72
•
นายมิตรมงคล เดชะบุญ • ครูจ้างสอน แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
73
•
นางสาวหนึ่งฤดี ชูฤทธิ์ • ครูจ้างสอน แผนกวิชาการตลาด
74
•
นางสาวสุปรียา เตรียมจันทร์ • ครูจ้างสอน แผนกวิชาสามัญ
75
•
นายสมชาย แสงคำ • ครูจ้างสอน แผนกวิชาช่างยนต์
76
•
นายสราวุธ ปันทะนะ • ครูจ้างสอน แผนกวิชาช่างยนต์
• หัวหน้างาน งานวัดผลและประเมินผล
77
•
นายอรรถกร หมอเอ็ด • ครูจ้างสอน แผนกวิชาช่างยนต์
78
•
นางสาวพิมประภา จี๋คำ • ครูจ้างสอน แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
• ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
79
•
นางสาวจริยา ยศอิ • ครูจ้างสอน แผนกวิชาสามัญ
80
•
นายธนากร สุดาลา • ครูจ้างสอน แผนกวิชาช่างยนต์
• ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงาน ความปลอดภัย
81
•
นายพรรณพัชณรงค์ รัมภารัตน์ • ครูจ้างสอน แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
• ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานปกครอง
• หัวหน้ากลุ่มงาน นักศึกษาวิชาทหาร
82
•
นางสาวชฎาพร พงษ์โสด • ครูจ้างสอน แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
83
•
นายอมรเทพ วิชัย • ครูจ้างสอน แผนกวิชาช่างยนต์
84
•
นายพชรกฤต ป้วนป้อม • ครูจ้างสอน แผนกวิชาช่างยนต์
• หัวหน้ากลุ่มงาน หลักสูตรพิเศษ
85
•
นางสาวกาญจนา มุงเมือง • ครูจ้างสอน แผนกวิชาการตลาด
• ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
86
•
นางสาวจารุมาศ ทะระถา • ครูจ้างสอน แผนกวิชาการโรงแรม
• หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการโรงแรม
87
•
นายปณิธาน บริบูรณ์ • ครูจ้างสอน แผนกวิชาสามัญ
88
•
นายพินิจ เพ็งม่วง • ครูจ้างสอน แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
89
•
นางสาวธันวาภรณ์ เวชโกศล • ครูจ้างสอน แผนกวิชาสามัญ
• ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานวิทยบริการและห้องสมุด
90
•
นายคฑาวุธ ดวงชาคำ • ครูจ้างสอน แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
• ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์
91
•
นายชาญชัย จรัสศรี • พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
• หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
• ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานพัสดุ
• ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
92
•
นางสาวเกศกัลยา กันธะมาลา • ครูจ้างสอน แผนกวิชาสามัญ
• ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานบุคลากร
93
•
นางวรนุช มาอินทร์ • พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาการตลาด
• หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการตลาด
• หัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
• ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานความร่วมมือ
94
•
นางรัชนีกุล วงศ์ษา • ครูจ้างสอน แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
• หัวหน้าแผนก แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
• ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานบริหารงานทั่วไป
• ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
95
•
นางสาวพุทธรักษ์ มาเยอะ • ครูจ้างสอน แผนกวิชาสามัญ
• ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานบุคลากร
96
•
นายสันติ ปัญญา • ครูจ้างสอน แผนกวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม
• ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานสื่อการเรียนการสอน
97
•
นายธนวัฒน์ วิชัย • ครูจ้างสอน แผนกวิชาช่างยนต์
• ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษา
98
•
นายมงคล ไชยเชษฐ • ครูจ้างสอน แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
• ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานทะเบียน
99
•
นายณัฐพล น้อยตุ่น • ข้าราชการครู แผนกวิชาการตลาด
• หัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
• รองหัวหน้าแผนก แผนกวิชาการตลาด
• ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
100
•
นายญาณศักดา โอสถ • พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
• หัวหน้างาน งานปกครอง
• รองหัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างเทคนิคอุตสาหกรรม
• รองหัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน

กำลังแสดงหน้าที่ 1/2 ->
<< 1 2 >>

ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ